جلسة عادية 2023-03

‏פרוטוקול מליאת המועצה מס' 3/2023 מן המניין מתאריך 15/3/2023

נוכחים :

             מר קאסם אסדי – ראש המועצה  

              חג' נמר חוסיין – חבר מועצה וסגן ראש המועצה

              מר מוחמד מוסא- חבר מועצה ומשנה לראש המועצה

              מר אחמד דבאח – חבר המועצה

              מר יוסף אמון – חבר מועצה ומחזיק תיק החינוך

              מר מוחמד דבאח – חבר המועצה

              מר פרג' מוסא – חבר מועצה

              מר מוחמד עומר – חבר מועצה

              מר אברהים טאהא – חבר מועצה

נעדרים :

               עו"ד רים אסדי- חברת המועצה 

              עו"ד עומר סנעאללה – חבר מועצה

משתתפים :

                   עו"ד חליל נעמה – יועמ"ש המועצה

                   רו"ח יוסף אסדי – גזבר המועצה  

                   גברת נאהדה מנסור – מנכ"לית המועצה

יו"ר : מברך את הנוכחים ומבקש לפתוח את הדיון עפ"י סדר היום שנשלח אליכם .

            בהזדמנות זו אני עוד חוזר ורוצה לנחם את אבו פאדי על מות יקירו חג' אבו סאלח חג סאלח דבאח .

           , ומוסרים את תנחומינו לחברת המועצה עו"ד רים אסדי על פטירת אימה בטרם עת , יהיה זכרם ברוך .

דיון :

אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין מס' 2/2023 – מצ"ב .

הערת יו"ר המועצה , אני מביא לתשומת לבם היעדרותו של מהנדס המועצה מהישיבה לה הוזמן .
ההיעדרות לא מוצדקת למרות שזומן להיות נוכח בישיבה לדרישתי .

החלטה : הפרוטוקול מאושר פה אחד .

  1. אישור תקציבי פיתוח להלן :

אישור הרשאה תקציבית ע"ס 352,016 ש"ח – במימון  המשרד לשוויון חברתי .

מצ"ב הסכם – הוצג על ידי גזבר המועצה .

החלטה : מאושר פה אחד .

אישור עדכון תב"ר בניין המועצה מס' 210 ע"ס 2,900,000 ש"ח – במימון משרד השיכון, במקביל לגריעת השתתפות קרן הרשות -  מצ"ב הסכם .

 יוסף גזבר  : כספי הקרונות שישוחררו  מתב"ר המאושר ישמשו לצורך ביצוע כביש אלאסד .

 החלטה : מאושר פה אחד .

אישור פרוגרמה לגן ילדים – עדכון מספר יחידות גני ילדים – יוצג על ידי מהנדס המועצה – מצ"ב אישור משרד החינוך .

הוצג על ידי ראש המועצה וחאג' נמר : משרד החינוך אישר פרוגרמה להקמת 4 גנים בגוש 18818 בחלקות 85, 93 , שני גנים לחלקה .

  החלטה : אושר פה אחד .

דיון בתכנית 2600823096 ע"ש עו"ד חסן דבאח – יוצג על ידי מהנדס המועצה .

יו"ר : מכוון ומהנדס המועצה נעדר מהישיבה, אני מבקש מחאג' נמר להציג את העניין מתוך היכרות שלו לסעיף .

הבקשה של עו"ד חסן הינה העברת השטח הציבורי מתוואי הכביש לשטח הפנימי של הבעלים .

 א.דבאח  : הוא חייב להתרחק מהשטח הציבורי שלשה מטר .

 יו"ר : אני מציע לדחות את הדיון לישיבה הקרובה שבא  תוצג התכנית  על ידי מהנדס המועצה .

 יועמ"ש : אני מבקש לדחות את הדיון וקבלת חוות דעת של מהנדס המועצה וזאת לאור הצגת הדברים והקשיים שהוצגו על ידי חאג' נמר .

 מ. דבאח : מבקש שנתחייב "לסיפור " של אמג'ד , איך שהיה בשטח של אמג'ד .

יועמ"ש : הדוד שלו לא הסכים לתת לו לבנות .

י . אמון : עוזב את הדיון .

יו"ר : אני מציע לדחות את הדיון .

החלטה: מאושר פה אחד הצעת ראש המועצה לדחות את הדיון לישיבה בה יהיה נוכח המהנדס  .

מ.דבאח : עוזב את המליאה .

המשך אישור תקציבי פיתוח :

אישור תב"ר הקמת שצ"פ ע"ס 619,200 ש"ח – במימון משרד השיכון – מצ"ב הסכם .

חאג' נמר : אני מבקש לעדכן את חברי המועצה בעניין השצ"פ .

המועצה הגישה את הקו"ק למשרד השיכון , זכינו וזאת הייתה הפעם הראשונה שיש בכפר גינה , וכך גם שכנענו את משרד השיכון .

לאחרונה מתברר ובסיור שנערך עם המתכננת ראינו בשטח כי קיים מבנה לא חוקי על השטח של השצ"פ .

אישור שינוי דירוג בהתאם להסכם שכר חדש מטעם משרד הפנים ומשרד האוצר לעובד המועצה אנג' כמאל אמון – יוצג על ידי גזבר המועצה .

יוסף גזבר : כמאל מועסק ברשות במשרה מלאה לפי שני חצאים , חצי משרה במימון משרד האוצר . אני מבקש לאשר התאמת שכרו של סגן מהנדס המועצה אנג' כמאל אמון להוראות החדשות של המשרד , ישנם  הנחיות חדשות לקידום שכר המהנדסים ברשויות .

יו"ר : אני מציע קידום שכרו של אנג' כמאל אמון הנתאם לבקשת גזבר המועצה .

החלטה : מאושר פה אחד .

אישור עדכון שכר בכירים לעובד המועצה מר ויסאם עומר קב"ט המועצה ל 50% במקום 45% על פי מסלול הקידום בתפקיד .

 מ.מוסא : מתי היה עדכון אחרון בשכרו ?

 נ. מנסור : בחודש 11/2019 .

  החלטה : מאושר פה אחד .

עדכון תב"ר והגדלת היקף חוזה קבלני מס' 23/2022 – מכרז הקמת יחידת שיטור עירוני ב- 50% במימון תקציב הג"א רשותי .

החלטה : מאושר פה אחד .

אישור הצעת ביהמ"ש בתיק אחמד חג'אזי ואח' כנגד המועצה המקומית דיר אלאסד ואח' .

מצ"ב פרוטוקול מיום 14/2/2023 – יוצג על ידי עו"ד חליל נעמה .

יועמ"ש : כולם מכירים את התביעה שכנגד המועצה שהוגשה בנת 2008 , עוד בזמנו אמרנו כי המועצה  זאת היא שצריכה לשלם את דמי השימוש .

בית המשפט מבקש כיום לדעת מי הולך לשלם את דמי השימוש עד שנת 2015 .

ראו פרוטוקול והחלטת בית המשפט – שצורפה לסדר היום .

א.דבאח : מה נסגר בקשר לתוכנית של הכביש ? בזמנו קבלנו אחריות לשלם את דמי השימוש .

יועמ"ש : כב' השופטת שמעה את העדים את הצדדים , המודדים והשמאים , כב' השופטת מבקשת  לקבל תשובה מי ישלם את דמי השימוש שנקבעו עד שנת 2015 .  אני מציין כי תהיה תביעה כנגד המועצה המשך משנת 2015 והלאה .

יו"ר : אתה כיועמ"ש , מה אתה מציע ? מי אמור לשלם ?

 יועמ"ש : הבטחנו שהמועצה תשלם .

א.דבאח  : באם בית המשפט מחייב לשלם דמי שימוש , המועצה תשלם , אני מבקש שיהיה פתרון לסוגיה זו .

חאג' נמר: באם נשלם היום בערך 200,000 ש"ח, נצטרך לשלם עבור התביעה הנוספת משנת 2015 והלאה כ- 250,000 ש"ח באם אנחנו נגיע לפתרון עם משפחת  חג'אזי אולי נחסוך את הכסף ונשרת את  הציבור נאמנה כפי שהתחייבנו .

 מ.מוסא : לפי חישוב שנתי , הוא זוכה לסך 30,000 לשנה , ולכן אני לא רואה שהוא יסכים לפתרון מבחינה  כלכלית התשלום יביא רק לכך שהוא ירצה להישאר את המצב כמו שהוא ולזכות בכסף והדבר ירחיק את הפתרון הסופי  .

א.דבאח : קיים כביש מאושר , ויש לו תקציב , אחמד חג'אזי מתנגד לתכנון .

יו"ר :  נראה לי שהמועצה תמשיך בניהול משא ומתן מול חג'אזי בכדי להביא לפתרון סופי ,לא כדאי למועצה  להמשיך לנהל  את התיק .

 יועמ"ש : המועצה תשלם את דמי השימוש במידה ותהיה פשרה , מדובר בסך 60,000 למשפחת מחמוד וסעיד וכי עד 96,000 ש"ח למר אחמד חגאזי  לפני רבית  והצמדה והוצאות , לפי שיחה שלי מול אורטל ואבי  הפשרה היא סדר גודל של 200,000 ₪ כולל לכל התובעים  .

 

א.דבאח  : אני מציע כי המועצה תשלם את דמי השימוש ונמתין לתכנון .

מ.מוסא : לא מסכים שנשלם את דמי השימוש לשתי תקופות , אני בעד לשלם פעם אחת ולסיים כל המחלוקת מול

                 האזרחים .

א.דבאח  : עוזב את המליאה בשעה 18:00 .

יו"ר : אני מציע ומעלה להצבעה כי דמי השימוש יחולקו על כל  השכינים כפי שיוחלט על יד כב'  בית המשפט , החיוב יהיה

כולל כל השנים ועד שנת 2015 .  הרשות תמשיך לפעול במאמץ לסלילת הכביש , למועצה אין מקור מימון לשלם את דמי  השימוש .

החלטה : הצעת החלטה של יו"ר המועצה מאושר פה אחד .

לאחר סגירת ההקלטה , המשך דיון בתב"רים :

אישור הרשאה תקציבית ע"ס 2,242,373 ש"ח – במימון מפעל הפיס .

הוצג על ידי מנכ"לית המועצה , הקמת המבנה בבימון קרן שלם 1,500,000 ש"ח , המוסד לביטוח לאומי 2,800,000 ש"ח  , וכיום במסגרת קו"ק ממפעל הפיס זכינו בסך 2,242,373 ש"ח , מבקשים אישור התקציב .

החלטה : מאושר פה אחד .

אישור תב"ר תכנון , פיקוח וביצוע תכנית 550 ע"ס 180,000 ש"ח – במימון משרד הפנים .

החלטה : מאושר פה אחד .

שונות ועדכונים נוספים .

הסכם עם הקבלן דראושה :

יוסף ,גזבר : הקבלן  תאופיק דרואשה זכה אצלנו ומבצע שלשה פרויקטים .

הקבלן פנה למועצה ובקש פיצויים , והתייקרות בגין עיכוב בביצוע העבודות .

נערך אתו הסכם ראשוני בשיתוף יועמ"ש המועצה עו"ד חליל נעמה ועו"ד סמואל דקואר וטרם אושר ע"י החשב המלווה .

יועמ"ש  : ניהלתי אתו משא ומתן , והגענו לפשרה בסך 1,400,000 ש"ח .

יוסף: מציג טבלה מצ"ב שהכין לתחשיבים הכספים לפי תאריכי חתימת הסכם וצווי התחלת עבודה , בהקבלה לתחשיבים עפ"י החברה למשכ"ל .

יו"ר : אני מעלה להצבעה לאשר לקבלן סך 40% מעליית המדד מיום חתימת החוזה ועד תחילת העבודה ובסך של 1,200,000 ש"ח כולל מע"מ .

מצ"ב טבלת מפורטת לתחשיבים שערכנו בגזברות .

החלטה : מאושר פה אחד .

אישור הרשאה תקציבית – השלמת מולטימדיה במרכז הפעלה 2022 ע"ס 50,000 ש"ח .

החלטה : מאושר פה אחד .

אירוע יום האם :

יו"ר : אני מבקש להזמין את כל חברי המועצה למסיבת יום האם שתתקיים ביום 19/3/2023 בבניין המועצה .

חג' נמר : הייתי בעת המשפט אחמד עבד אלפתאח שהמועצה זכתה בפסק דין .

הייתה החלטה לפריצת כבישים לפי ימי עבודת כלים , במחשבה שנייה הוחלט היום ובהתייעצות  עם מחלקת ההנדסה לפרסם מכרז לפי כתב כמויות מ"ק .

כתבי כמויות יתקבל מאת אנג' פאהום .

סדר עדיפות לפריצת הכבישים יהיה מאצל יוסף אמון ועד כאלד אבו אלאמין .

כביש נוסף מתחיל  חליל ועד אבו רזק .

רח' שלישי – ליד רשיד ועד למעלה , אחמד אלנמר .

עדכון אחרון : אנו שוקדים  על קו"ק בקשר לפיתוח שטחים , בתוכניות 16051 , 16050 , 16056 , 16049 . אבל התכנית שעומדת בקריטריונים הינה 16049 , תכנית הקיימת המוכנה לבצוע באופן מלא ולכן היא תוגש במסגרת הקו"ק .

אישור נוהל רכש – במסגרת הפיתוח הארגוני .

לא עלה לדיון .

הישיבה ננעלת בשעה 18:40 .

                                                                                                           רשמה- נאהדה מנסור – מנכ"לית המועצה

 

 

 

 

 

جلسة عادية 2023-03 .. ישיבה מן המניין 03-2023