جلسة عادية مسجلة 2023-05 بتاريخ 2023-06-14

 

פרוטוקול  מליאת המועצה  מס' 5/2023  מן המניין מתאריך 14/6/2023

נוכחים :

             מר קאסם אסדי – ראש המועצה 

             מר מוחמד מוסא – משנה לראש המועצה

              חג' נמר חוסיין – חבר מועצה וסגן ראש המועצה

              מר מוחמד דבאח – חבר המועצה

              מר פרג' מוסא – חבר מועצה

              מר מוחמד עומר – חבר מועצה

              מר אברהים טאהא – חבר מועצה

נעדרים :

              מר אחמד דבאח – חבר המועצה

               עו"ד רים אסדי- חברת המועצה 

              מר יוסף אמון – חבר מועצה ומחזיק תיק החינוך

              עו"ד עומר סנעאללה – חבר מועצה

              רו"ח עזאת דבאח – מבקר המועצה

              גברת היפא אסדי – יועצת מעמד האישה – בכנס

 

משתתפים :

                  רו"ח יוסף אסדי – גזבר המועצה

                  עו"ד חליל נעמה – יועמ"ש המועצה

                 גברת נאהדה מנסור – מנכ"לית המועצה

                 עומר קאסם – מנמ"ר

אורחים : מוחמד סאלח דבאח .

ראש המועצה : אני פותח את ישיבת המועצה בברכות  לחאג' נמר חוסין  סגן ראש המועצה ביום הולדתו ,מאחלים לו חיים ארוכים , בריאות ואושר והמשך עשייה לטובת התושבים והכלל .

על סדר היום :

         אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין מס' 4/2023  , מצ"ב .

         החלטה : מאושר פה אחד .

 1. עדכון והגדלת המסגרת התקציב הרגיל לשנת 2023 ע"ס 700,000 ש"ח עם שמירה על האיזון התקציבי , יוצג על ידי גזבר המועצה .

        יוסף , גזבר : תקציב המועצה לשנת 2023 שאושר על ידי מליאת המועצה , עבר לאישור משרד הפנים .

        משרד הפנים , הנחה אותי לתקצב רק 50% מסכום המענק לצמצום פערים ואת החצי השני לתקצב אותו

        כהכנסה מותנה והוצאה מותנה שזה אומר כ 700 אלף ש"ח , ולכן מליאת המועצה מתבקשת לאשר שינוי זה.

        להדגיש כי שינוי זה אמור לשמש אותנו לצורך הכנסות נוספות שמתקבלות באמצעות קו"ק או הכנסות שלא

        תוקצבו ,לדוגמה תוספת תקציב למחלקת הרווחה , חינוך , חינוך בלתי פורמאלי וכו… .

          החלטה : מאושר פה אחד .

 1. מינוי עובד המועצה מר ויסאם עומר , ממונה חירום ובטחון וקב"ט מוס"ח כמזכיר ועדת בחירות לרשויות המקומיות לשנת 2023 , מצ"ב הנחיות משרד הפנים .

           החלטה : מאושר פה אחד .

 1. אישור תקציב פיתוח :

- שבוע ירוק ע"ס 75,000 במימון הקק"ל בסך 50,000 ש"ח – מצ"ב הרשאה תקציבית .

- צמצום התרבות חתולי רחוב ע"ס 43,750 ש"ח במימון משרד החקלאות – מצ"ב אישור תקציבי .

             החלטה : מאושר פה אחד .

 1. שונות ועדכונים נוספים :
 • אישור תב"ר ציר דיגיטאלי ע"ס 500,000 במימון משרד הפנים – מענק בונוס – הרשאה 1001043810.

              עומק קאסם : מסביר את הנושא .

              החלטה : מאושר פה אחד .

 • אישור הרחבת הסכמי מתכננים ויועצים – שכונת ההר

             נאהדה : כידוע כי מליאת המועצה אישרה הקמת תב"ר לתכנון שכונת ההר , התב"ר הינו במימון משרד

             השיכון ע"ס 2,800 אלף ש"ח .

            הסכום אמור לכסות את כל ההוצאות להשלמת תכנון שכונת ההר .

            בתקופת העירייה נחתמו חוזים עם המתכננים ח.פאהום , ואדר' עירן מיבל .

            המועצה המקומית , המשיכה לעבוד עם המתכננים גם לאחר פירוק האיחוד .

            חלק ניכר מהעבודה בוצעה , והוגשו חשבונות שבחלקם שולמו מכספי המועצה ,

            ההסכמים שנחתמו לא עמדו באבני הדרך של משרד השיכון ולא בסטנדרטים של המשרד ולא בהיקף השטח

            הנדרש .

            הינו חייבים להתאים את החוזים ואת ההסכמים לדרישות משרד השיכון ע"מ להתקדם בתכנון ובמימון

            הפרויקט וניצול כספי הפיתוח .

            גזבר המועצה וטרם חתימתו על ההסכמים החדשים בקש את חוות דעתו של יועמ"ש המועצה עו"ד חליל נעמה .

            עו"ד חליל נעמה , העביר אלינו את חוות דעתו המשפטית , מיום 16/2/2023 , " מונחת על השולחן " לעיונכם ,

            שבה הוא מאשר הגדלת היקף העבודה וגם את הסכומים .

            עו"ד חליל בחוות דעתו , דרש את אישור מליאת המועצה , סעיף 19 ( ב) .

            אני מבקשת מעו"ד חליל להתייחס לסוגייה .

            עו"ד חליל :  בצעד חריג אני מאשר את הרחבת ההתקשרות , אשר הייתה קיימת ואשר היועצים בצעו כבר

            חלק ניכר מהעבודה .

            אני מבהיר כי כל חבר מועצה יכול לקבל עותק מחוות הדעת שלי בנושא .

            נאהדה : להלן העליות ואת הסכומים שבהם יערכו והותאמו בהם ההסכמים :

     אדר' עירן מיבל – סוכם איתו על סכום של 1,150 אלף ש"ח

     אנג' ח. פאהום = סוכם איתו על סכום של 468 אלף ש"ח

     אנג' איוב גאזי- חשמל- 50,000 ש"ח כולל מע"מ

אנג' עלא אבו ריא- נוף ועצים- 200,000 ש"ח כולל מע"מ 

פרופ' ראסם חמאיסי - ניהול- 81,000 ש"ח כולל מע"מ

פרופ' ראסם חמאיסי -  פרוגרמה -50,000 ש"ח כולל מע"מ

שמאות- חלאילה-100,000 ש"ח כולל מע"מ

אנג' ראדי מסארווה- מים וביוב- 60,000 ש"ח כולל מע"מ

אנג' מדיין אבו סלאח- סי.פי.הנדסה ומדידות בע"מ- 290,000 ש"ח כולל מע"מ

חסר- איכות הסביבה , בהליך הצעות מחיר .

            החלטה : מאושר פה אחד .

 • אישור תוכנית הזזת קוו בניין  –  מוחמד סאלח דבאח .

מוחמד דבאח : אני מבקש מחברי המועצה לעיין בסקיצה המונחת על שולחן הדיון .

אני מבקש שנאשר את הזזת קו הבניין של השטח של מר מוחמד סאלח דבאח , תמורת וויתור שלו על השטחים הסמוכים לכביש .

חליל , יועמ"ש : האם הכוונה שמוחמד מוותר לטובת הציבור והמועצה תתקן את השטח ב 50 ס"מ לאורך הכביש לטובה הציבור ?

מר מוחמד סאלח דבאח : אכן  אני מסכים .

החלטה : מאושר פה אחד .

ראש המועצה  : על הפרק שני עדכונים :

 • בתאריך 20/6/2023 , מתקיים יום ספורט לקשישים  בשעות הבוקר .

האירוע הינו בשילוב כל מחלקות המועצה , מבקש להזמין אותכם ואשמח להשתתפותכם .

 • כמעט כל שבוע אני מקבל תמונות  מרשות האכיפה על המשך הבנייה בבניינים שקיים לגביהן צווי הריסה . המועצה מצידה עשתה כל שביכולתה בניסיון למנוע את ביצוע ההריסות , ישבנו עם האנשים , עדכנתי אותם בפגישות שלי עם פאבלו , פרסמנו והתראנו , ובקשנו שלא להמשיך את הבניה עד למציאת פתרון תכנוני .
 • בעקבות קבלת התמונות , יזמתי ישיבה עם פאבלו שוב ,בישיבה  השתתף אנג' כמאל אמון ועו"ד חליל עוואד , הצגנו שוב את הקושי בקידום התכנון , כך שיש תנאים שלא בשליטת המועצה ומותנה בפרוצדורה פנימית  של הועדה המרחבית לתכנון ובנייה . 

סוכם לזמן את כל ראשי המועצות באזור שאג'ור לתאריך 11/7/2023 לישיבה עם פאבלו .

שלא ישתמע מכך  שקיום הפגישה מבטל את הסיכויים שרשות האכיפה לא תבצע את ההריסה , הסיכון עדיין ימשיך להיות קיים .

הצעדים שאני נוקט לא מונעים או מגבילים את רשות האכיפה מלממש את צווי ההריסה לפחות במקרה אחד .

אמשיך לפעול בכל הכוח למנוע את מימוש הצווים , ומקווה שאני אצלח ואין ערובה לכך .

חג' נמר : ב 11/7/2023 כותרת הישיבה " הרצת התירים ותוכניות " ולא " צווי הריסה " .

                   עו"ד חליל : חייב לציין כי רשות האכיפה בקשה מבית המשפט שהמועצה לא תהיה צד בתביעה שנגד

                   המפירים , בית המשפט מצדד בעמדת רשות האכיפה .

                 מוחמד מוסא- חבר מועצה ומשנה לראש המועצה, נכנס לאולם קבל עדכון על מהלך הישיבה , מצטרף

                 להחלטות חברי המועצה .

 •  ישיבת המועצה הוקלטה על ידי מר עומר קאסם מנמ"ר המועצה , הנזכר בפרוטוקול זה הינו תמצית של

הדיון .

הישיבה ננעלה בשעה 18:00 . 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    רשמה פרוטוקול

נאהדה מנסור - מנכ"לית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسة عادية مسجلة 2023-05 بتاريخ 2023-06-14... ישיבה מן המניין 05-2023 שהתקיימה ביום 14-06-2023